چگونه می توان در کسب و کارهای اینترنتی از (NeuroMarketing) بازاریابی عصبی استفاده کرد؟

چگونه می توان در کسب و کارهای اینترنتی از (NeuroMarketing) بازاریابی عصبی استفاده کرد؟

(NeuroMarketing) بازاریابی عصبی مبحثی جدید در حوزه ی بازاریابی است که بزرگ ترین شرکت های دنیا از آن برای تاثیر گذاری فوق العاده ای روی کاربران استفاده می کنند. این موضوع نیازمند دانش دقیق در رابطه با بازار کاری هر کسب و کار است که در ادامه آزمایشات انجام شده بر روی...